PRAVILA NAGRADNE IGRE:


 • ORGANIZATOR
 •  
  Organizator nagradnega izziva je podjetje ANNAPURNA WAY d.o.o., Švarova ulica 14, 1000 Ljubljana

 • POGOJI SODELOVANJA

 • S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

  Nagradni izziv poteka na družabnem omrežju Facebook (https://www.facebook.com/annapurnaway/) od 17.3.2023 do 24.3.2023 (23:59) (po času organizatorja).

  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki so med 17.3.2023 od objave nagradne igre do 24.3.2023:

  1.  V komentar označili Facebook prijatelja

  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju ANNAPURNA WAY d.o.o. ali ožji družinski člani zaposlenih.

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

  NAGRADA:

  Servis turnih smuči (zalivanje drsne ploskve, brušenje robnikov in voskanje)

  Vrednost: od 20 do 40 €

  Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.

 • IZBOR IN OBJAVA AVTORJA
 •  
  Izmed vseh komentarjev, ki so bili objavljeni med 17.3.2023 po objavi in 24.3.2023 na Facebook strani https://www.facebook.com/annapurnaway/, bo dne 24.3.2023 organizator s pomočjo naključnega žreba objavil zmagovalca. Do najkasneje 27.3.2023 bo organizator zmagovalca poimensko objavil na Facebook strani in sicer z oznako osebe v komentarju izvirne objave. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča. Zmagovalec bo nagrajen z zgoraj omenjeno nagrado.

  S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo imena in priimka nagrajenca.

  Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

  Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

 • OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE
 •  
  Če nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

  Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni po objavi nagrajenca na Instagram strani annapurnaway, v zasebno pošto (Instagram inbox na strani https://www.instagram.com/annapurnaway/) ali Facebook strani (https://www.facebook.com/annapurnaway/) pošlje naslednje podatke: ime, priimek, telefonsko številko, okviren termin za izvedbo servisa smuči.

  V primeru, da nagrajeni zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

  Nagrada, ki ostane ne podeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane ne podeljena.

  Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

 • OSEBNI PODATKI
 •  
  Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

 • DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
 •  
  Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre ANNAPURNA WAY d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 • TEŽAVE ALI NEJASNOSTI

 • V primeru težav ali nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@annapurna.si. 

 • DRUGE DOLOČBE

 • Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršnekoli posledice koriščenja nagrad.

  Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

  Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Instagrama ali z njim drugače povezana.

  Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre in ne Facebooku.

  Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

  Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

  V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

  Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

  Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

  Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani.

 • V PRIMERU SPOROV, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 • Pravila pričnejo veljati dne, 17.3.2023 s pričetkom nagradne igre.

  Ljubljana, 16.3.2023

  ANNAPURNA WAY d. o. o.