Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Oranizator nagradne igre je Annapurna Way d. o. o., Švarova 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

2. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki spletne strani www.annapurna.si , razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Prijava in uporaba spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (dostop do interneta, strošek prenosa podatkov iz interneta).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Annapurna Way, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3. POTEK NAGRADNE IGRE

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani www.annapurna.si in/ali Facebook profilu www.facebook.com/annapurnaway/, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko organizator objavi  njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani organizatorja in na spletni stran organizatorja.

4. NAGRADE in ŽREBANJ NAGRAD

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno od nagrad.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi. V primeru, ko nagradna igra poteka le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje naslednji dan po žrebanju nagrad.

5. PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in/ali elektronski naslov.

Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v delovnem času trgovine Annapurna, na naslovu Krakovski nasip 10, Ljubljana. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika najkasneje do prevzema nagrade.


6. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator Annapurna Way, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradno igro, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na pletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

- elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

- ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

- kontaktna telefonska številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

- davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke.

7. KONČNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre hkrati s pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.